De leugen van de pensioenleugen doorprikt.

Er verscheen onlangs een artikel in de morgen over de pensioenleugen. Dit artikel gaat voor bij aan een aantal principes die aan de grondslag liggen van het wettelijk pensioen.

Hier de link naar het artikel;

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/22/pensioenleugens-doorprikt

We geven graag onze visie op deze voorstelling van de feiten.

1.leven we langer:

Tuurlijk. De gemiddelde levensduur stijgt bij elke meting een aantal maanden. Dat is al tientallen jaren zo. En die stijging komt volledig tenlaste van de pensioenrekening. In het artikel kijkt men even terug - 162 jaar- om aan te geven dat het in vergelijking met 1850 toch niet zo veel is. Voor het pensioen kijk je vooruit, niet achteruit. 162 jaar is iets meer dan de levensverwachting van 2 personen. Het gaat over je kleinkinderen. Wat we hier vergeten is een belangrijk punt: tot medio jaren negentig ging meer dan de helft van het medische research budget naar zaken die te maken hadden met het vermijden van geboortesterfte en aanverwante problemen. Pas tegen 2000 is dit gekanteld : vermits dat onder controle is, gaat nu veel meer naar onderzoek naar het lange leven en alle symptomen en ziekten die daar mee verband houden (kanker in al zijn vormen, altzheimer, dementie....). De effecten zijn vandaag nog niet zichtbaar. Stillaan komen resultaten naar de oppervlakte. Het begrip van het DNA, het functioneren van de cellen in ons lichaam gerelateerd met ouderdom worden steeds duidelijker. Dat zal alleen maar kunnen zorgen voor een nog hoger leeftijd in betere omstandigheden.

2.moeten we langer werken?

Een rare vraag. Eerste antwoord : neen, hoe korter hoe beter. We zijn toch niet -hoofdzakelijk- gemaakt om te werken? De essentie is de volgende : we leven in een maatschappij die vandaag sequentieel werkt. Eerst studeren (tot 20-25j), dan werken (tot 60-65) en dan op rust van 60-65 tot 77, 80, 85? Dat betekent dat we ongeveer 40 jaar werken en ongeveer 40 jaar niet werken. In die periode van niet werken spenderen we gemeenschapsgeld onder vorm van creches, studies, pensioen (laat even ziekte, werkloosheid en dergelijke buiten beschouwing). Dat betekent dat we op de actieven periode van 40 jaar de reserve moeten opbouwen om er de andere 40 jaar van te profiteren. Toen de pensioenleeftijd van 65 werd uitgevonden waren er zeer weinigen (10 à 15%) die deze gezegende leeftijd haalden. Wat dan? Het is niet mogelijk deze 3 periodes in de toekomst aan te houden als maatscshappelijk model: studeren/werken/pensioen. De werkende periode is kort maar zeer krachtig. We willen alles doen, financieren op korte termijn met als gevolg de burn-outs, de stress en alle welvaartsziekten die ermee verbonden zijn (te weinig tijd om te leven en gezond te leven). Dat moet anders, zeker als we nog langer gaan leven door de medische evolutie. De periode van werken moet opnieuw heruitgevonden worden met onderbrekingen (om opnieuw iets te studeren of aan te leren of te reizen) en dan de draad weer op te nemen. Op die manier moeten we evolueren naar een werkende periode op mensenmaat (geen stress en burn-out toestanden), zodat we wel langer kunnen "werken" en het pensioen combineren met activiteiten.

We moeten dus eerst anders werken en dan langer.

3.Zijn pensioenen onbetaalbaar? In het artikel noteert men voorspellingen van het BBP tot 2060 om aan te geven dat er genoeg rijkdom zal zijn om pensioenen te betalen. Weet niet waar dat cijfer van komt maar een voorspelling van een BBP doet men via hypothesen over economische groei, werkloosheid, inflatie, indexatie, ..... Als ik vandaag zie dat diezelfde voospellingen op basis van hypothesen, gemaakt door de regering voor het volgende jaar (en soms het jaar erna) telkens redelijk de mist ingaan (ondanks alle controle door de EU) en er bijkomende besparingen nodig...dan is het klinklare onzin om te spreken over een BBP in 2060. Kijk naar de resultaten van de vergrijzingscommissie: het jaarlijkse rapport wordt alle jaren somberder want de hypothesen moeten telkens bijgesteld. Niemand kan een voorspelling maken over de evolutie van de technologie en het impact op het economische leven over 10 jaar. In de huidige vorm is heet wettelijk pensioen onbetaalbaar. Omdat het een repartitiestelsel is. Er wordt op geen enkel moment gespaard voor het pensioen (herinner iemand zich het zilverfonds nog? Opgevoerd als een oplossing, en afgevoerd nadien). En daar wringt het schoentje.

4.Waarom is een repartitie stelsel onhoudbaar?

Dat blijkt uit de volgende vergelijking die aan de basis ligt van het wettelijk pensioen: de bijdrage voor pensioen op het loon x het gemiddeld salaris van de massa werkenden=het gemiddeld pensioen x het aantal gerechtigden gepensioneerden.

De bijdrage voor het pensioen betalen we door de inhouding op onze werknemers en werkgeversbijdragen (of zelfstandigen bijdragen enz). Die willen we graag zo houden want anders gaat onze netto naar beneden. Het gemiddeld salaris van de massa werkenden ; hoe meer werkenden, en hoe meer ze verdienen, hoe meer er in het laatje komt om de pensioenen te betalen. Deze 2 elementen bepalen hoeveel je in kas krijgt. Kunnen we dat verhogen? Ja, meer mensen die werken (oud of jong) of meer bijdragen betalen. Dat laatste wil niemand, en het eerste probeert men maar is afhankelijk van de economische context. Zo de kas is nu gevuld.

En dan geven we dit bedrag uit. Dat is het tweede deel. De gepensioneerden krijgen een pensioen. En dat wordt uitgegeven aan al de gepensioneerden. Het pensioenbedrag wordt soms wat verhoogd (minimumpensioen, welzijnsaanpassingen, indexeringen...) en dus ook de kost. Het aantal gepensioneerden groeit. De bevolkingspyramide is aardig verschoven naar veel meer oudere mensen. Daarenboven leven ze langer.

Wat er in de kas zit geven we dus allemaal uit aan deze groep mensen. Maar al jaren met een tekort. En dit tekort wordt steeds groter. Logisch want de groep aan wie we uitkeren groeit en blijft langer leven.

Zolang als we deze situatie blijven aanhouden komt er geen oplossing. De enige oplossing is meer in de kas steken en dat kan alleen door de werkenden meer te laten betalen via hun bijdragen en meer mensen aan het werk te krijgen (of langer). En dat wil niemand. Vandaar dat er alternatieven moeten komen die neigen naar een vorm van kapitalisatie om het wettelijk pensioen aan te vullen. Dat wetteliljk pensioen is immers gedoemd om steeds verder af te glijden naar een minimum pensioen.

Tag Cloud